RESPONSABLES DE LA PÀGINA WEB
Domini: www.creanousespais.com
Titulars: Andrea Moser Rotllan i Daniel Moya-Angeler Vila
Telèfon: 93.430.39.61 E-mail: info@creanousespais.com

CONDICIONS GENERALS DʼUTILITZACIÓ

1. LIMITACIONS DʼÚS

Lʼaccés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix ni
subscripció prèvia ni registre. Els usuaris hauran dʼutilitzar la informació que conté complint
amb la legislació aplicable en cada cas i respectant els drets de propietat intel·lectual de Crea
Nous Espais
o tercers.
Lʼusuari no realitzarà, mitjançant els serveis que posa a la seva disposició Crea Nous Espais
cap acció que causi danys o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament
de la pàgina web. No provocarà problemes tècnics de cap tipus, ni transferirà elements
susceptibles de portar virus informàtics o de fer malbé, interferir o interceptar totalment o
parcialment la pàgina web.
En cap cas Crea Nous Espais serà responsable de lʼús inadequat dʼaquesta pàgina web, dels
seus continguts o de les conseqüències que aquest pugui originar.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Crea Nous Espais no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus
continguts siguin complerts, exactes o fiables en tot moment. Crea Nous Espais es reserva el
dret de modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts de la seva web i les
condicions generals de accés.
En cas dʼ efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis,
Crea Nous Espais té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ-avís
lʼaccés a la seva pàgina web, així com de reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels
serveis. Procurarà comunicar-ho als seus usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.
Dʼaquesta forma, sʼexclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol
naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament
de la web, dels seus serveis i la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir a la present pàgina
web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
El logotip de Crea Nous Espais és una marca registrada e identificativa dels serveis que
desenvolupa.
La totalitat dʼaquesta web i les parts que la componen es troben protegides per les lleis
espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.
Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts dʼaquesta pàgina web pertanyen a Crea
Nous Espais
, excepte els de les empreses amb les quals ha signat el corresponent contracte
per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de
propietat intel·lectual i industrial.
Lʼexercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de
continguts és exclusiu de Crea Nous Espais, sense perjudici de lʼexercici per part de tercers
del dret de cita.
Lʼusuari que accedeix a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir,
publicar, cedir o vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis
derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la seva procedència.
Únicament queda autoritzada la visualització i la càrrega per a lʼús personal i no comercial de
lʼusuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. Queda expressament
prohibida lʼalteració del contingut o lʼestructura dʼaquesta pàgina web per part de lʼusuari sense
el permís exprés i per escrit de Crea Nous Espais i qualsevol utilització dʼaquesta web o dels
seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.
El contingut dʼaquesta pàgina web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Aquests
continguts hauran de ser utilitzats de forma correcta i lícita per part de lʼusuari. No podran
utilitzar-se continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en
lʼordre públic.
Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades de lʼusuari a aquesta web, dades que
atemptin contra els drets de propietat de tercers, que siguin obscenes, pornogràfiques,
difamatories, de caràcter amenaçador o de material que pugui ser considerat delicte o falta en
virtut del Codi penal vigent.
Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts
(textos, imatges i estructura), si no és que compta amb lʼautorització expressa i per escrit del
titular dels drets adquirits.
Lʼusuari de la web de Crea Nous Espais serà responsable dels danys i perjudicis que Crea
Nous Espais
pugui patir directament o indirectament, como a conseqüència de lʼincompliment
de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present avís legal.
En cap cas Crea Nous Espais serà responsable de cap dany, incloent sense límit danys,
pèrdues o costos directes, indirectes inherents o conseqüències que sorgeixin en relació amb la
utilització dʼaquesta pàgina web o dels enllaços amb altres pàgines recollides aquí.
En tot cas, si és requerida per ordre judicial, Crea Nous Espais col·laborarà amb les autoritats
pertinents en la identificació de les persones responsables dʼaquells continguts que puguin
violar la llei.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Lʼusuari que faciliti les seves dades personals nʼés lʼúnic responsable de la veracitat i correcció i
en consequència Crea Nous Espais queda exonerada de qualsevol responsabilitat sobre
aquest tema.
Les dades personals que subministri lʼusuari passaran a formar part dʼun fitxer automatitzat
propietat de Crea Nous Espais que serà tractat de forma confidencial conforme a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades personals.
En virtut del que exposen en els articles 4, 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, Crea Nous Espais fa saber que disposa dʼun fitxer amb dades de caràcter personal denominat “Base de dades web”. Mitjançant el subministrament de les dades, lʼusuari nʼautoritza el tractament automatitzat dʼaquestes amb la finalitat indicada en la pàgina web. Lʼusuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret dʼaccés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades a través de la següent adreça de correu electrònic: info@creanousespais.com

5. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i la web de Crea Nous
Espais
. En relació amb els enllaços inclosos en la present pàgina web dirigits a altres webs no
gestionades per Crea Nous Espais, aquesta empresa manifesta que no exerceix cap control
sobre les pàgines esmentades, ni nʼés responsable del contingut de les mateixes.
Els vincles que aquesta web pugui contenir sʼofereixen, únicament, com a referències
informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes
oferits per les seves pàgines web.

6. ALTRES CONDICIONS
Les presents Condicions generals dʼutilització i totes les relacions que sʼestableixin entre
lʼusuari i Crea Nous Espais es regiran per la legislació espanyola.
La utilització de la pàgina web implica lʼacceptació de les anteriors condicions generals de
dʼutilització.